Tenors

ว่าที่ ร.ต. ฉัตรพล สุดเนตร (จืด)

อาจารย์ฉัตรพลเกิดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2527 สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นกลาง จากวิทยาลัยนาฏศิลป จากนั้นเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา แขนงวิชาดนตรีสากล เครื่องมือเอก ฮอร์น และได้รับการเรียนขับร้องจาก อ.วณี ลัดดากลม

ปัจจุบันอาจารย์รับราชการในตำแหน่งครู (เครื่องเป่าทองเหลือง) สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และเข้าร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียง The Bangkok Voices ในกลุ่มเสียง Tenor ตั้งแต่ ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน

อ. ธีรเดช ศรประสิทธิ์ (ไอซ์)

อาจารย์ธีรเดชจบการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ภาควิชา ดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา สาขา ดนตรีสากล (เกียรตินิยมอันดับ 2) โดยเริ่มศึกษาวิชาดนตรีตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่วิทยาลัยนาฏศิลป (วังหน้า) สาขาดนตรีสากล เอกเปียโน ได้เลือกการขับร้องเป็นวิชาโท ขับร้องและได้เข้าร่วมขับร้องประสานเสียงกับวงของวิทยาลัยนาฏศิลป จึงทำให้มีความหลงไหลในศิลปะการขับร้องประสานเสียงตั้งแต่นั้นมา

สำหรับประสบการณ์การขับร้อง อาจารย์เคยร่วมแสดงโอเปร่าของ Bangkok Opera 2 เรื่อง ได้แก่ AIDA และแม่นาค ร้องประสานเสียงในงานคอนเสิร์ตและงานสำคัญต่างๆ อาทิเช่น 106 บทเพลงของคลื่นวิทยุ 106 FM. งานประชุม APEC คอนเสิร์ตภูมิใจไทยครั้งที่ 6, 7 และ 8 คอนเสิร์ต Boy Story ของคุณบอย ธกลเกียรติ วีรวรรณ งานสันนิบาตทำเนียบรัฐบาล คอนเสิร์ตเชื่อมสัมพันธ์ไทย-จีน และไทย-บรูไนของกรมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นต้น อาจารย์เป็นสมาชิกของวงThe Bangkok Voices ตั้งแต่ปี 2012 จนถึงปัจจุบันในตำแหน่ง Tenor 2 และปัจจุบัน อาจารย์เป็นครูเปียโนอีกด้วย

อ. จิโรจ จิรวนิช (อั้ม)

อาจารย์จิโรจเริ่มต้นเส้นทางสายการดนตรีจากการเป็นนักดนตรีในวงโยธวาทิตตำแหน่ง ”Flute” ของ โรงเรียนวัดนวลนรดิศในปี 2535 จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อด้านดนตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเมื่อปี 2541 ทำให้เขาได้มีโอกาสสัมผัสการขับร้องประสานเสียงด้วยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกวงขับร้องประสานเสียงกับ อ. สมชาย รัศมี และได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับทางมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอและตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา จิโรจได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกวง The Bangkok Voices และได้ร่วมแสดงในกิจกรรม Concert ต่าง ๆ รวมทั้งได้ร่วมแข่งขันในการแข่งขันหลายรายการอีกด้วย

ปัจจุบัน อาจารย์จิโรจได้ทำหน้าที่เป็นครูดนตรีอยู่ที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน ในตำแหน่งครูวงโยธวาทิต และวงขับร้องประสานเสียง

อ. อิสรวัฒน์ วงษาวดี (ไต้ฝุ่น)

อาจารย์อิสรวัฒน์สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าด้านศิลปวัฒนธรรม-สาขาขับร้องและพิธีกร ส่วนประสบการณ์ทางด้านดนตรีนั้น เขาเริ่มเล่นเปียโนและร้องเพลงตั้งแต่อายุ 5 ปี และได้รับ DipABRSM Diploma of The Associated Board of the Royal Schools of Music

สำหรับประสบการณ์ด้านการร้องเพลง เขาเริ่มขับร้องประสานเสียงในปี 2550 โดยการเป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกของวงประสานเสียงประจำมหาวิทยาลัย หรือ KMUTT Chorus และได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นสมาชิกของวงประสานเสียง The Bangkok Voices ตั้งแต่ปี พศ. 2553

หลังจากจบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์อิสรวัฒน์ได้เป็นอาจารย์สอนเปียโนและขับร้อง และได้กลับมาเป็นผู้อำนวยเพลงให้กับ KMUTT Chorus ซึ่งเขาได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันการร้องประสานเสียงระดับนานาชาติ ในฐานะผู้อำนวยเพลงของ KMUTT Chorus ถึง 2 รายการ ซึ่งได้แก่ 1st Lanna International Choir Competition 2016 และ 5th Vietnam International Choir Competition 2017 โดยได้รับเหรียญทองรวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ

กฤติกร โสทธิสงค์ (แก็งค์)

กฤติกรเริ่มสนใจดนตรีตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้เริ่มเล่น Saxophone ตั้งแต่ ม.4 เป็นต้นมา เข้าร่วมวงโยธวาทิตของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี และวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียน ผลงานในช่วงมัธยมจะเป็นการเล่นวงโยธวาทิตและวงซิมโฟนิคเป็นส่วนใหญ่ และในช่วงเวลาของการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเลือกไปแข่งวงดนตรีลูกทุ่งในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองทั้งระดับเขตและระดับภาคจนจบการศึกษาได้โดยใช้ความสามารถพิเศษนี้ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าของมหาวิทยาลัย และยังได้เป็นสมาชิกของวงดนตรีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้าประกวดงานดนตรี 3K Music festival ครั้งที่ 13 ผลงานในด้านขับร้องประสานเสียงได้ร่วมแข่งขันขับร้องประสานเสียงนานาชาติ 2 ครั้ง ได้แก่ 1st Lanna International Choir Competition 2016 และ 5th Vietnam International Choir Festival 2017

จุดเริ่มต้นการขับร้องประสานเสียง เขาเริ่มร้องในปี 2558 โดยมีเพื่อนชักชวนเข้าร่วมเป็นนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัย หรือ KMUTT Chorus ทำให้เกิดความชื่นชอบการขับร้องประสานเสียงและต้องการหาความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ โดยในช่วงปลายปี 2559 ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกของคณะประสานเสียงเยาวชนไทย หรือ Thai youth choir ตลอดระยะ 1 ปีนั้น เข้าได้มีโอกาสร่วมงานแสดงต่างๆ มากมาย และได้นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาและสอนน้องๆ ในวง KMUTT Chorus อยู่เสมอ

ปัจจุบัน กฤติกรจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเข้าร่วมเป็นสมาชิกลง The Bangkok voices ในปี 2560 โดยร้องเสียงเทนเนอร์

อภิมุข สุริยะไกร (ฟิวส์)

อภิมุขเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสานสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และยังเป็นสมาชิกของคณะนักร้องประสานเสียงของมหาวิทยาลัยหรือที่เรียกชื่อย่อว่า KMUTT Chorus

เขามีประสบการณ์ด้านดนตรีมาหลายปี เพราะสมัยศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยม เขาได้เป็นสมาชิกของวงดุริยางค์ของโรงเรียนในตำแหน่ง percussion และยังเคยไปแข่งขัน ดรัมไลน์ชิงถ้วยพระราชทานฯ และได้รับรางวัลชนะเลิศถึง 2 ปีซ้อน รุ่น Junior Division และต่อมาได้เคยไปแข่งขันในรายการ Winter Guard International ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้อันดับที่ 12 ของโลก (พ.ศ.2557 และ 2560) และเป็นสมาชิกของวง Bangkok Society Drumline ที่เป็นวงดรัมไลน์วงแรกของประเทศไทย ซึ่งเคยได้รับเชิญให้ไปแสดงที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย และยังเป็นสมาชิกวง Crystallize Percussion Ensemble วงน้องใหม่ที่ลงแข่งในรุ่น Open Division และได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในปี พ.ศ. 2559

ดนตรีทำให้เขาได้พบปะเพื่อนใหม่ สังคมใหม่ วัฒนธรรมใหม่ ทำให้ได้เรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างๆ ดนตรียังให้อภิมุขได้เห็นโลกกว้าง เดินทางไปยังประเทศต่างๆ เขาจึงรักและขอบคุณ "ดนตรี" สำหรับการหยิบยื่นประสบการณ์ดีๆ เข้ามาในชีวิตของเขา และในปี 2560 เขาได้รับโอกาสในเข้าร่วมเป็นสมาชิกของวง The Bangkok Voices ในกลุ่มเสียง Tenor