Tenors

ว่าที่ ร.ต. อ. ฉัตรพล สุดเนตร (จืด)

อาจารย์ฉัตรพลเกิดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2527 สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นกลาง จากวิทยาลัยนาฏศิลป จากนั้นเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา แขนงวิชาดนตรีสากล เครื่องมือเอก ฮอร์น และได้รับการเรียนขับร้องจาก อ.วณี ลัดดากลม

ปัจจุบันอาจารย์รับราชการในตำแหน่งครู (เครื่องเป่าทองเหลือง) สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และเข้าร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียง The Bangkok Voices ในกลุ่มเสียง Tenor ตั้งแต่ ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยเมื่อต้นเดือน เม.ย. 2566 ที่ผ่านมา ได้ไปร่วมแข่งขันขับร้องประสานเสียง 7Th Vietnam International Choir Competition ณ เมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนามด้วย

อ. ธีรเดช ศรประสิทธิ์ (ไอซ์)

อาจารย์ธีรเดชจบการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ภาควิชา ดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา สาขา ดนตรีสากล (เกียรตินิยมอันดับ 2) โดยเริ่มศึกษาวิชาดนตรีตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่วิทยาลัยนาฏศิลป (วังหน้า) สาขาดนตรีสากล เอกเปียโน ได้เลือกการขับร้องเป็นวิชาโท ขับร้องและได้เข้าร่วมขับร้องประสานเสียงกับวงของวิทยาลัยนาฏศิลป จึงทำให้มีความหลงไหลในศิลปะการขับร้องประสานเสียงตั้งแต่นั้นมา 

สำหรับประสบการณ์การขับร้อง อาจารย์เคยร่วมแสดงโอเปร่าของ Bangkok Opera 2 เรื่อง ได้แก่ AIDA และแม่นาค ร้องประสานเสียงในงานคอนเสิร์ตและงานสำคัญต่างๆ อาทิเช่น 106 บทเพลงของคลื่นวิทยุ 106 FM. งานประชุม APEC คอนเสิร์ตภูมิใจไทยครั้งที่ 6, 7 และ 8 คอนเสิร์ต Boy Story ของคุณบอย ธกลเกียรติ วีรวรรณ งานสันนิบาตทำเนียบรัฐบาล คอนเสิร์ตเชื่อมสัมพันธ์ไทย-จีน และไทย-บรูไนของกรมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นต้น อาจารย์เป็นสมาชิกของวงThe Bangkok Voices ตั้งแต่ปี 2012 จนถึงปัจจุบันในตำแหน่ง Tenor 2 และปัจจุบัน อาจารย์เป็นครูเปียโนอีกด้วย โดยเมื่อต้นเดือน เม.ย. 2566 ธีรเดชได้ไปร่วมแข่งขันขับร้องประสานเสียง 7Th Vietnam International Choir Competition ณ เมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนามด้วย

อ. จิโรจ จิรวนิช (อั้ม)

อาจารย์จิโรจเริ่มต้นเส้นทางสายการดนตรีจากการเป็นนักดนตรีในวงโยธวาทิตตำแหน่ง ”Flute” ของ โรงเรียนวัดนวลนรดิศในปี 2535 จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อด้านดนตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเมื่อปี 2541 ทำให้เขาได้มีโอกาสสัมผัสการขับร้องประสานเสียงด้วยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกวงขับร้องประสานเสียงกับ อ. สมชาย รัศมี และได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับทางมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอและตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา จิโรจได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกวง The Bangkok Voices และได้ร่วมแสดงในกิจกรรม Concert ต่าง ๆ รวมทั้งได้ร่วมแข่งขันในการแข่งขันหลายรายการอีกด้วย โดยเมื่อต้นเดือน เม.ย. 2566 ได้ไปร่วมแข่งขันขับร้องประสานเสียง 7Th Vietnam International Choir Competition ณ เมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนามด้วย

ปัจจุบัน อาจารย์จิโรจได้ทำหน้าที่เป็นครูดนตรีอยู่ที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน ในตำแหน่งครูวงโยธวาทิต และวงขับร้องประสานเสียง

กฤติกร โสทธิสงค์ (แก็งค์)

กฤติกรเริ่มสนใจดนตรีตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้เริ่มเล่น Saxophone ตั้งแต่ ม.4 เป็นต้นมา เข้าร่วมวงโยธวาทิตของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี และวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียน ผลงานในช่วงมัธยมจะเป็นการเล่นวงโยธวาทิตและวงซิมโฟนิคเป็นส่วนใหญ่ และในช่วงเวลาของการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเลือกไปแข่งวงดนตรีลูกทุ่งในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองทั้งระดับเขตและระดับภาคจนจบการศึกษาได้โดยใช้ความสามารถพิเศษนี้ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าของมหาวิทยาลัย และยังได้เป็นสมาชิกของวงดนตรีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้าประกวดงานดนตรี 3K Music festival ครั้งที่ 13 ผลงานในด้านขับร้องประสานเสียงได้ร่วมแข่งขันขับร้องประสานเสียงนานาชาติ 3 ครั้ง ได้แก่ 1st Lanna International Choir Competition 2016, 5th Vietnam International Choir Festival 2017 และ 7Th Vietnam International Choir Competition ณ เมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม

จุดเริ่มต้นการขับร้องประสานเสียง เขาเริ่มร้องในปี 2558 โดยมีเพื่อนชักชวนเข้าร่วมเป็นนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัย หรือ KMUTT Chorus ทำให้เกิดความชื่นชอบการขับร้องประสานเสียงและต้องการหาความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ โดยในช่วงปลายปี 2559 ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกของคณะประสานเสียงเยาวชนไทย หรือ Thai youth choir ตลอดระยะ 1 ปีนั้น เข้าได้มีโอกาสร่วมงานแสดงต่างๆ มากมาย และได้นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาและสอนน้องๆ ในวง KMUTT Chorus อยู่เสมอ 

ปัจจุบัน กฤติกรจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  และเข้าร่วมเป็นสมาชิกลง The Bangkok voices ในปี 2560 โดยร้องเสียงเทนเนอร์ 

อ. อภิมุข สุริยะไกร (ฟิวส์)

อ. อภิมุขมีประสบการณ์ด้านดนตรีมานาน เริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่ยังเด็ก และยังได้เป็นคณะนักร้องประสานเสียงในโบสถ์อีกด้วย ขณะศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ยังได้เป็นสมาชิกของวงดุริยางค์ของโรงเรียน ในตำแหน่ง percussion และยังเคยไปแข่งขันดรัมไลน์ชิงถ้วยพระราชทานฯ และได้รับรางวัลชนะเลิศถึง 2 ปีซ้อน อีกทั้งยังได้ไปแข่งขันในรายการ Winter Guard International ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้อันดับที่ 12 ของโลก (พ.ศ.2557 และ 2560) และเป็นสมาชิกของวง Bangkok Society Drumline และวง Crystallize Percussion Ensemble อีกด้วย

อ. อภิมุขจบการศึกษาจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสานสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และยังเป็นสมาชิกของคณะนักร้องประสานเสียงของมหาวิทยาลัยหรือ KMUTT Chorus ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนวิชาขับร้องให้กับสถาบันดนตรีต่างๆ และในปี 2560 เขาได้รับโอกาสในเข้าร่วมเป็นสมาชิกของวง The Bangkok Voices ในกลุ่มเสียง Tenor โดย เมื่อต้นเดือน เม.ย. 2566 ได้ไปร่วมแข่งขันขับร้องประสานเสียง 7Th Vietnam International Choir Competition ณ เมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนามด้วย

อ. จุฬพัฒน์ อมตฉายา (พีจอย)

จุฬพัฒน์เริ่มเล่นเรียนเปียโนครั้งแรกเมื่ออายุ 5 ปี และต่อมาได้เริ่มเรียนกีต้าร์คลาสสิคเมื่ออายุ 10 ปี เขาผ่านการสอบวัดระดับเกรด 6 ด้านการเล่นเปียโนคลาสสิคจากสถาบัน Trinity College London และผ่านการสอบวัดระดับทฤษฎีดนตรีในระดับเกรด 5 จากสถาบัน Associated Board of The Royal Schools of Music, London (ABRSM)

 

สำหรับเส้นทางการขับร้องประสานเสียงนั้น เขาเริ่มต้นจากการเข้าเป็นสมาชิกในวงขับร้องประสานเสียงของโรงเรียนในขณะที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เขาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมขับร้องประสานเสียง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL Chorus) โดยมีอาจารย์ขจรศักดิ์ กิตติเมธาวีนันท์ เป็นวาทยกรในขณะนั้น ในระหว่างนั้นเขาได้มีโอกาสไปแข่งขันในงานแข่งขันต่างๆ อาทิ เช่น Singapore International Choral Festival นอกจากนี้ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย (Thai Youth Choir) ซึ่งควบคุมวงโดยอาจารย์รุ่งธรรม เกียรติศรีชาติ และได้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกวง The Bangkok Voices ในปี 2565 ในเสียงเทเนอร์ และได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันขับร้องประสานเสียง The 7th Vietnam International Choir Competition ณ เมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม

 

ปัจจุบันจุฬพัฒน์ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาคการเงินต่างๆ ในประเทศ 

สรณ ซุกลา (นนท์)