Basses

อ. ปิยะวัฒน์ ปันทนา (นุ้ย)

อาจารย์ปิยะวัฒน์จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (ดุริยศิลป์) เอกขับร้องจากมหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ ได้ Grade 7 ด้านการขับร้องจาก The Associated Board of the Royal School of Music (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการขับร้องและการสอนร้องเพลงของโรงเรียนดนตรีมีฟ้ากับ Tim Johnson และเคยได้เข้าร่วมการอบรมผู้สอนวงขับร้องประสานเสียงในประเทศฟิลิปปินส์อีกด้วย

ประสบการณ์การสอนและการทำงาน

ผลงานด้านการแสดงต่าง ๆ 

รางวัลที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับวง The Bangkok Voices

อ. ภูดิศ กาญจนภูษากิจ (บอส)

ภูดิศจบการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา เอกขับร้องสากล ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.76 โดยเข้าศึกษาในโครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางศิลปะเมื่อปี พ.ศ. 2552 

ภูดิศสนใจด้านการขับร้องตั้งแต่เด็ก ได้อยู่ในคณะนักร้องประสานเสียงประจำโรงเรียน และคณะนักร้องประสานเสียงอื่น ๆ มากมาย ได้แก่ Thai Youth Choir, Chulalongkorn University Concert Choir และ The Bangkok Voices โดยเริ่มเรียนร้องเพลงอย่างจริงจังกับอาจารย์บรรพต พึ่งโพธิ์ และเรียนร้องเพลงคลาสสิคกับ Mr. Giovanni Abuzo Sornito และ อาจารย์วีวรรณ โทนชัย 

ด้านการทำงาน ภูดิศเคยเป็นครูสอนวิชาขับร้องที่สถาบัน New Frontier Music Academy เคยเป็น Vocal Coach ให้แก่นักร้องชมรม CU Band, คณะนักร้องประสานเสียง SPU Chorus, คณะนักร้องประสานเสียง SWS Youth Choir และนักร้องจากชมรมร้องเล่นเต้นระบำ โรงเรียนหอวัง เคยเป็นครูพิเศษทางด้านการขับร้องทั่วไปและการขับร้องประสานเสียงที่โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

นอกจากด้านการร้องเพลงแล้ว ภูดิศยังสนใจเรื่องการแสดง เคยเขียนหนังสือคู่มือการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการถ่ายทอดอารมณ์เพลงประกอบการขับร้องสากล ตามแนววิธีการสอนของอาจารย์ ดร. ภัทราวดี มีชูธน (ครูเล็ก) และมีผลงานการแสดงละครร้องสลับลำนำ เรื่อง วิวาหพระสมุท ในปี พ.ศ. 2556 ภายใต้การกำกับของครูเล็ก ภัทราวดี  มีชูธน และการกำกับดนตรีโดย อาจารย์อานันท์  นาคคง อีกด้วย

ปัจจุบัน ภูดิศกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ. อิสรวัฒน์ วงษาวดี (ไต้ฝุ่น)

อาจารย์อิสรวัฒน์สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าด้านศิลปวัฒนธรรม-สาขาขับร้องและพิธีกร ส่วนประสบการณ์ทางด้านดนตรีนั้น เขาเริ่มเล่นเปียโนและร้องเพลงตั้งแต่อายุ 5 ปี และได้รับ DipABRSM Diploma of The Associated Board of the Royal Schools of Music

สำหรับประสบการณ์ด้านการร้องเพลง เขาเริ่มขับร้องประสานเสียงในปี 2550 โดยการเป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกของวงประสานเสียงประจำมหาวิทยาลัย หรือ KMUTT Chorus และได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นสมาชิกของวงประสานเสียง The Bangkok Voices ตั้งแต่ปี พศ. 2553

หลังจากจบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์อิสรวัฒน์ได้เป็นอาจารย์สอนเปียโนและขับร้อง และได้กลับมาเป็นผู้อำนวยเพลงให้กับ KMUTT Chorus ซึ่งเขาได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันการร้องประสานเสียงระดับนานาชาติ ในฐานะผู้อำนวยเพลงของ KMUTT Chorus ถึง 2 รายการ ซึ่งได้แก่ 1st Lanna International Choir Competition 2016, 5th Vietnam International Choir Competition 2017, 7th Vietnam International Choir Competition 2023 โดยได้รับเหรียญทองรวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ

ธาริน อุนะพำนัก (Lib)

ธารินเข้าวงโยธวาทิตตั้งแต่ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่นเครื่อง Baritone Marching และ Euphonium ผ่านการประกวดวงโยธวาทิตระดับประเทศหลายรายการ โดยในปี 2004 มีโอกาสได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของวง Siamyh Drum and Bugle Corps ซึ่งเป็นวง DrumCorps วงแรกของประเทศไทย เป็นการรวมตัวของนักเรียนและนักศึกษาจากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นสมาชิกจนถึงปี 2011 และเป็นผู้ฝึกสอน และ staff ของวงอีกด้วย ในสายดนตรีเครื่อง Brassband ได้เป็นสมาชิกวง Whitehorse ในขณะที่ศึกษาต่อปริญญาโทในประเทศออสเตรเลีย และได้ออก Concert งานต่างๆ ที่เมือง Melbourne 

ประสบการณ์ด้านการขับร้องประสานเสียงนั้น ธารินได้เป็นสมาชิกของวง Siam Harmony ซึ่งมี Mr. Jose L. Librodo และครูมานิตย์เป็น Conductor จนกระทั่งปี 2017 เขาได้มีโอกาสร่วมเป็นสมาชิกของวง The Bangkok Voices โดยร้องในกลุ่มเสียง Bass โดยได้เข้าร่วมแข่งขันขับร้องประสานเสียง 7th Vietnam International Choir Competition 2023 ณ เมืองฮอยอัน ประเทศเวึยดนามอีกด้วย 

อ. ดนุสรณ์ แปงแสง (แฟลช)

พิชชาทร โสภาจิตต์วัฒนะ (ดีโน่)