เกี่ยวกับเรา

คณะนักร้องประสานเสียง The Bangkok Voices ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยได้รับการสนับสนุนจากคุณหญิงมาลัยวัลย์ บุณยะรัตเวช ศิลปินแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับการขับร้องประสานเสียง พัฒนาศักยภาพนักร้องประสานเสียงในประเทศไทย ส่งเสริมวัฒนธรรม และให้ความรู้แก่เยาวชน  สมาชิกในคณะฯ ประกอบด้วยบุคลากรหลากหลายอาชีพ ได้แก่ แพทย์ นักธุรกิจ สถาปนิก ครู นิสิตและนักศึกษา ซึ่งสละเวลามาร่วมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน  โดยมี  Mr. Alfred de Veyra อดีตสมาชิกของวง Philippines Madrigal Singers เป็นผู้อำนวยเพลงคนแรกที่ได้วางรากฐานให้กับวง และในปี 2550  นพ. กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์ ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยเพลงของวงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ลักษณะเด่นของคณะนักร้องประสานเสียง The Bangkok Voices คือการขับร้องในลักษณะ A Cappella กล่าวคือเป็นการขับร้องโดยไม่ใช้เครื่องดนตรีประกอบ ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญขั้นสูง โดยคณะฯ มีความเชี่ยวชาญในการขับร้องบทเพลงหลายประเภท ได้แก่ เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงคลาสสิก เพลงป๊อป เพลงศาสนาของคนผิวดำ และเพลงไทยเดิม

คณะนักร้องประสานเสียง The Bangkok Voices ได้ร่วมกันฝึกซ้อมทุกวันจันทร์และอังคารของสัปดาห์อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 11 ปี โดยได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่ในการฝึกซ้อมจากสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความสามารถและเพิ่มพูนประสบการณ์ พร้อมทั้งคงมาตรฐานให้อยู่ในระดับสากล  นอกจากนี้ได้มีการจัดแสดงในสถาบันศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่เยาวชนและผู้สนใจ ยกตัวอย่างเช่น จัดแสดงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

จากการประกาศผลการจัดอันดับครั้งล่าสุดของคณะนักร้อง 1,000 อันดับแรกจากทั่วโลก โดยมูลนิธิ Interkultur แห่งประเทศเยอรมัน เมื่อเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560 ที่ผ่านมา คณะนักร้องประสานเสียง The Bangkok Voices อยู่ในอันดับที่ 19 ของโลกในสาขา Pop/Jazz/Gospel และอยู่ในอันดับที่ 30 ในการขับร้องบทเพลงคลาสสิค  เมื่อนำผลจากการจัดอันดับทุกประเภทมารวมกัน  คณะนักร้องประสานเสียง The Bangkok Voices อยู่ในอันดับที่ 134 ของโลก ซึ่งคณะนักร้องจากประเทศไทยที่มีตำแหน่งสูงที่สุดในขณะนี้