Altos

อ. อารียา เครื่องกลาง (ทราย)

อาจารย์อารียาเริ่มเรียนดนตรี เมื่ออายุ 14 ปีโดยเริ่มแรกเป็นสมาชิกของวงขับร้องประสานเสียงแห่งโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม จ.สระบุรี (The Clair Chorus) และสมาชิกวงโยธวาทิตแห่งโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม (SNW Band) ตำแหน่งเครื่องดนตรี ยูโฟเนียม อารียาได้ศึกษาการขับร้องและเปียโนกับ อ.ศมนวรรณ์ พวงภู่และยังสอบเกรดเปียโนกับสถาบัน Trinity College London อีกด้วย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิชาเอกขับร้อง ศึกษาการขับร้องกับ อ.วิรัตน์ ปาฏิมาปกรณ์, อ.เพลิน โศภิษฐ์พงศธร และยังได้เป็นสมาชิกของคณะนักร้องประสานเสียง SSRU Chorus ภายใต้การควบคุมของ ผศ.ดร. ชนนาถ มีนะนันทน์ ได้มีโอกาสแสดงในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และขับร้องประสานเสียงร่วมกับวงดุริยางค์ตำรวจไทย (Royal Thai Police Band) อย่างต่อเนื่อง

ในปี พ.ศ. 2558 อาจารย์อารียาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของวงประสานเสียง The Bangkok Voices ตำแหน่ง Alto ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูพิเศษ วิชาขับร้อง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สถาบัน Monkey Town Artist Academy GMM Grammy

ธนิษฐา นิลบุตร (น้ำ)

ธนิษฐาเริ่มร้องเพลงเมื่ออายุ 10 ปี โดยเริ่มจากร้องเพลงไทยลูกทุ่ง มีการฝึกฝนในการร้องเพลง และได้เข้าร่วมประกวดร้องเพลงในเวทีต่างๆ ปัจจุบัน เธอเป็นนักศึกษาทุนเพชรสุนันทาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรี เอกขับร้องสากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้เรียนวิชาขับร้องกับอาจารย์วิรัตน์ ปฏิมาปกรณ์ อาจารย์เพลิน โศภิษฐ์พงศธร และอาจารย์กาญจนา สวนสุข อีกทั้งได้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากล ประวัติดนตรีสากล การเรียบเรียงเสียงประสาน รวมถึงการประพันธ์เพลงกับ ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ นอกจากนั้น เธอยังเป็นสมาชิกวง SSRU BAND และสมาชิกวง SSRU CHORUS ซึ่งเป็นวงประจำมหาวิทยาลัย และได้มีโอกาสร่วมร้องประสานเสียงให้กับวงดุริยางค์ตำรวจ และเมื่อปี 2558 เธอได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นสมาชิกวง The Bangkok Voices จนกระทั่งปัจจุบัน

ปัจจุบันธนิษฐาเป็นศิลปินของกองดุริยางค์สากล กรมศิลปากร

แพน พิริยะพฤนท์ (แพน)

แพนจบปริญญาตรีปริญญาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบปริญญาโทด้าน Informatics จากมหาวิทยาลัยจาก RWTH Aachen University หลังจากที่ได้ไปศึกษาต่อและทำงานในประเทศเยอรมนี ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกวงประสานเสียง Ohrkohr ณ เมืองอาเค่น (Aachen) ในช่วงปี 2012 - 2017 และเข้าร่วมคณะนักร้องประสานเสียง The Bangkok Voices ในปี 2017

ศิลป์วาณิช ยศแก้ว (ปั้นหยา)

ศิลป์วาณิชเริ่มต้นเส้นทางดนตรีของเธอด้วยการเล่นเปียโนตั้งแต่อายุ 3 ปี เมื่อพ่อและแม่เห็นแววและพรสวรรค์ทางด้านดนตรีของเธอ จึงสนับสนุนให้เล่นดนตรีหลากหลายประเภทมากขึ้น แต่สำหรับเธอแล้ว ”เปียโน” และ “ขับร้อง” ดูจะเป็นสิ่งที่เธอหลงใหลมากเป็นพิเศษ จึงทำให้ในช่วงมัธยมศึกษา เธอได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในวงขับร้องประสานเสียง “Wattana Girls’ Chorus” ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยซึ่งเธอศึกษาอยู่ในขณะนั้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการโลดแล่นบนเส้นทางสายดนตรีอย่างจริงจัง ซึ่งทำให้เธอได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปประกวดและร่วมแสดง ณ ที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเธอได้เข้าร่วมแสดงงาน ณ โรงแรมอโนมา ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย นั่นเป็นครั้งแรกที่เธอได้มีโอกาสรู้จักกับชื่อของ “The Voices” วงขับร้องประสานเสียงที่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “The Bangkok Voices”

หลังจากที่เธอได้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นช่วงของการเรียนที่หนักหน่วงตลอดระยะเวลา 6 ปี นับว่าเป็นช่วงที่ทำให้เธอค่อยๆ ห่างหายจากการเล่นเปียโนและการร้องเพลง แต่ด้วยใจที่รักและผูกพันกับดนตรี เธอก็ยังไม่ท้อถอย จึงเข้าร่วมชมรมเชียร์ของคณะในฐานะรองประธานชมรม และนำความรู้ที่สั่งสมมาถ่ายทอดให้แก่รุ่นน้องภายในคณะอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสอนเปียโนให้กับเด็กๆ อายุตั้งแต่ 3 - 7 ปี ณ สถาบันดนตรี Sooner ทุกช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

ปัจจุบัน ศิลป์วาณิชประกอบอาชีพเป็นเภสัชกร ฝ่ายประกันคุณภาพยา องค์การเภสัชกรรม ด้วยความต้องการที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านดนตรีและความท้าทายที่แปลกใหม่ในด้านการร้องประสานเสียงแบบ A Cappella เพราะเส้นทางในชีวิตทางด้านดนตรีเป็นสิ่งที่เธอรักและผูกพันมาตั้งแต่วัยเยาว์ ทำให้เธอได้มีโอกาสมาสัมผัสกับวง “The Bangkok Voices” อีกครั้ง เธอจึงไม่รีรอที่จะตัดสินใจเข้ามาออดิชันด้วยตัวเอง จนผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมเป็นสมาชิกของวงในปี 2018

รางวัลด้านดนตรีและการขับร้อง

   • 2 เหรียญเงินจากการการแข่งขันขับร้องประสานเสียงโลก “World Choir Game 2006” ณ เมืองเซี๊ยะเหมิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จากการแข่งขันประเภท "Youth Choirs of Equal Voices" และประเภท "Folklore with Instrumental Accompaniment"
   • รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงระดับคณะ “Pharmacy Music Competition” ในปี 2554 - 2555 และปี 2558
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทขับร้องสากล ในการประกวดระดับมหาวิทยาลัย “Silpakorn Music Award” ในปี 2558

ผลงานและการศึกษาด้านดนตรี

   • ร่วมขับร้องประสานเสียงในนามวง Wattana Girls’ Chorus โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยใน “งานแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม” ณ ประเทศฟินแลนด์ เอสโตเนียและสเปน
   • ละครเวทีเรื่อง “Peter Pan the Musical” ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย รับบทเป็น Peter Pan
   • ผู้บรรเลงเปียโนนมัสการพระเจ้าทุกวันศุกร์ ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
   • สอบผ่านเกรด 8 ด้านเปียโนจาก Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM)
   • สอบผ่านด้านการขับร้องเพลง Classic ระดับ ALCM จาก สถาบัน London College of Music & Media in Singing
   • นักดนตรีและนักร้องประกอบการแสดงละครเวทีเรื่อง น้ำใสใจจริง และ “ธรรมจักรา” สาขาวิชาการละคร ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
   • ได้รับเลือกให้เป็น Ensemble ใน Project Original Soundtrack ของ Musical ภายในแอพลิเคชั่น Smule ร่วมกับนักแสดง Broadway เรื่อง Wicked (#Fellowozians) และ Hamilton (#TheNotionOfANation) https://castcall.wixsite.com/music

อ. แอนเจอลิน เวนีส พีเวรอย (Angel)

อาจารย์แอนเจอลินเริ่มเส้นทางทางดนตรีจากการเป็นสมาชิกวงโยธวาฑิตประจำโรงเรียนโชคชัย เมื่อเธอมีอายุได้ 10 ปี เมื่อย้ายโรงเรียนเพื่อศึกษาต่อที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เธอจึงเริ่มร้องเพลงและเพื่อนๆ ได้ฟัง จึงแนะนำให้เธอไปสมัครเป็นสมาชิกวงขับร้องประสานเสียง Ektra Chorus จากนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอมีความสุขกับเสียงเพลงและรักในการร้องเพลงตลอดมา

ในปี 2554 ครูผู้สอนวงประสานเสียงของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้เสนอให้เธอเข้ามาเป็นสมาชิกของ "The Bangkok Voices" ในเสียง Alto ซึ่งเธอก็ได้เป็นร่วมร้องเพลงกับวงเรื่อยมา จนกระทั่งเธอเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทำให้เธอจำเป็นต้องพักจากการเป็นสมาชิกของวงชั่วคราว เนื่องจากภาระเรื่องการเรียน ประกอบกับการเดินทางที่ไม่เอื้ออำนวยในขณะนั้น

ปัจจุบันอาจารย์แอนเจอลินสอนประจำอยู่ที่โรงเรียนโชคชัย (ลาดพร้าว) และยังได้เดินตามความฝันของเธอด้วยการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว The Bangkok Voices อีกครั้งในปี 2561